Interview met Patricia Zorko over digitale dreigingen

Patricia Zorko is deze week aan de slag gegaan als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en directeur Cyber Security van de NCTV. Hiervoor werkte zij 34 jaar bij de politie. Alert Online ging met haar in gesprek.

Over samenwerking en Alert Online

Patricia, je bent na vele dienstjaren bij de politie overgestapt naar de NCTV. Wat heeft je tot deze stap geïnspireerd?

"Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging, al zal ik de politie missen. Het is altijd mijn ambitie geweest om een bijdrage te leveren aan meer veiligheid. In Nederland en in internationaal verband. In dat kader heb ik mij de laatste jaren ook verdiept in vraagstukken rond cybersecurity. Mijn nieuwe functie biedt mij een unieke kans om daar in bredere zin verder mee aan de slag te gaan. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de politie, in het bijzonder het Team High Tech Crime. Zij spelen immers een belangrijke rol bij de aanpak van cybercrime. Vorige week zond Brandpunt trouwens nog een mooi programma over het team uit."

Welke uitdagingen zie je zoal voor je?

"Nederland is een populair doelwit voor cyberaanvallen. Ons land hoort immers tot de top tien van de meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld. Er valt hier dus veel te halen. Het nieuwste Cyber Security Beeld Nederland (CBSN) bericht dat digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten en cybercriminaliteit samen de grootste bedreigingen vormen voor de digitale veiligheid in Nederland. En dus voor onze economie. Om onze positie als koploper te kunnen behouden, is publiek-private samenwerking van groot belang. Omdat het internet van niemand en dus van iedereen is, hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om het veilig te houden. We moeten de samenwerking met overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties dan ook verder verstevigen. Een initiatief zoals Alert Online is een mooi voorbeeld van hoe je dit kunt organiseren en de kennis en bewustwording over digitale veiligheid in korte tijd een flinke boost kunt geven. Maar ik ben ook enthousiast over het CSBN. Dit is een schoolvoorbeeld van wat intensieve publiek-private samenwerking kan opleveren. Ik ben blij dat ik onderdeel ben van deze samenwerking."

"We moeten de samenwerking met overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties verder verstevigen." Patricia Zorko, NCTV.

Is publiek-private samenwerking alleen genoeg om de cyberdreiging aan te pakken?

"Het is heel belangrijk, maar daarmee zijn we er inderdaad nog niet. Om onze kenniseconomie te beschermen moeten we ook inzetten op meer onderwijs op het gebied van cybersecurity. Ik onderschrijf dan ook van harte het recente advies van de Cyber Security Raad. Dat wijst op de gebrekkige kennis bij jongeren over de risico’s van internet. Daarom adviseert de Raad het mogelijk te maken dat kinderen in de nabije toekomst een digitaal vaardigheidsbewijs kunnen halen. Daarnaast wijst de Raad op het tekort aan goed opgeleide jongeren om aan de toenemende vraag naar beveiligingsexperts te kunnen voldoen."

Wat is je beeld van de Alert Online campagne?

"Ik heb helaas geen gelegenheid gehad om aan een activiteit deel te nemen, maar ik heb er vanuit de politie wel het nodige over meegekregen. Ik heb de indruk dat de campagne de afgelopen vier jaren steeds meer een ‘merk’ is geworden, waaraan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich graag verbinden. Het aantal deelnemende partners groeit elk jaar en samen zorgen zij voor een mooi, divers palet aan activiteiten. Er hebben kinderdebatten plaatsgevonden en er waren een roadshow over zakelijk internetten, lezingen over cryptoware en interne bewustwordingscampagnes. Via animaties kunnen mensen met hun kennis over digitale risico’s. Een mooi initiatief vind ik ook het webinar over veilig online zakendoen dat mijn mensen van het NCSC hebben georganiseerd. Binnen mijn eigen ministerie en binnen BZK was er aandacht voor veilig gebruik van wifi-verbindingen. Al die activiteiten hebben hetzelfde doel: Nederland samen nog bewuster maken van digitale risico’s en van wat je kunt doen om jezelf hiertegen te beschermen."

"Het aantal deelnemende partners groeit elk jaar en samen zorgen zij voor een mooi, divers palet aan activiteiten", Patricia Zorko, NCTV

Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Een gouden kans om ook langs die weg te investeren in cybersecurity?

Absoluut. Internationale samenwerking is van groot belang bij het versterken van cybersecurity en we blijven dan ook met onze partners werken aan een internet sturingsmodel dat een vrij, open en veilig internet garandeert. Nederland zal haar aanpak op dit terrein nadrukkelijk versterken tijdens het EU-voorzitterschap en inzetten op speerpunten als cybersecurity, cybercrime en cyberdiplomatie.

Hoe alert ben je eigenlijk zelf online?

Hoewel ik mezelf wel alert vind, besef ik door Alert Online dat ik nóg wat scherper op de risico’s mag zijn. Als Windows er thuis om vraagt, dan patch ik wel altijd. Even snel mijn bankrekening checken bij Starbucks is wel weer heel verleidelijk, maar dat doe ik toch maar niet. Uiteindelijk is het zoeken naar een balans tussen veiligheid en (bewegings)vrijheid.’

Over Patricia Zorko: Patricia Zorko werkte voor haar komst naar de NCTV 34 jaar bij de politie, onder meer als inspecteur, lid van de mobiele eenheid, directeur Recherche en de laatste jaren als kwartiermaker en daarna als politiechef van de Landelijke Eenheid

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer