Onderzoek: Nederlanders bewuster van digitale risico’s

Nederlanders zijn zich bewuster van de digitale risico’s waar ze dagelijks mee te maken krijgen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online. We gaan bewuster om met online risico’s en geven onszelf een ruime voldoende voor de omgang met online gevaren: het rapportcijfer van 2019 is 7, een verhoging ten opzichte van de 6,8 in 2018.

Onderzoek: Nederlanders bewuster van digitale risico’s

Nederlanders zijn zich bewuster van de digitale risico’s waar ze dagelijks mee te maken krijgen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online. We gaan bewuster om met online risico’s en geven onszelf een ruime voldoende voor de omgang met online gevaren: het rapportcijfer van 2019 is 7, een verhoging ten opzichte van de 6,8 in 2018.

Groeiend bewustzijn digitale risico’s

Het onderzoek, dat sinds 2012 jaarlijks wordt uitgevoerd, toont aan dat Nederland goed op weg is als het gaat over digitale en online veiligheid. Vooral het herkennen van online risico’s gebeurt nauwkeuriger dan voorheen. Zo herkent een groeiend aantal mensen een phishingmail, veranderen steeds meer mensen hun online wachtwoorden regelmatig en neemt iets meer dan de helft (56%) daadwerkelijk maatregelen na een cyberaanval.

Een groot gedeelte van de Nederlanders schat dat hun eigen kennis over digitale veiligheid voldoende is. Circa zeven van de tien Nederlanders (67%) geven aan dat zijn of haar kennis over digitale veiligheid goed is en een kwart (24%) vindt de eigen kennis van digitale en online veiligheid zelfs zeer goed.

Bij veilig online gedrag in een privésituatie denkt bijna de helft van de Nederlanders direct aan ‘niet op onbekende links klikken’ (46%). Bovendien denkt circa een derde eraan verschillende wachtwoorden te gebruiken (37%) en online geen persoonlijke gegevens te delen (31%).

Perspectief van partner

Wilma van Dijk Directeur Safety, Security & Environment bij Schiphol Group reflecteert op het onderzoek. “Het is goed om te zien is dat bewustzijnscampagnes resultaten boeken. Nederlanders zijn alerter geworden – dat is een belangrijke eerste stap; mensen beseffen dat het henzelf aangaat. Op de werkvloer spelen mijns inziens de ‘digitale ambassadeurs’ ook een grote rol in die bewustwordingstrend. Zij voeren makkelijk – en vaak langs informele weg - gesprekken met medewerkers over digitale veiligheid.”

Thuis veilig online

Dit is belangrijk in onze wereld die steeds digitaler wordt; niet alleen voor bedrijven, maar ook bij individuen. Het aantal Nederlanders tussen de 16 en 80 jaar dat bekend is met cyberrisico’s zoals phishingmails en spyware steeg. (Phishing: van 74% in 2018 naar 79% in 2019. Spyware: 52% in 2018 naar 58% in 2019).

Naast de risico’s is het merendeel van de Nederlanders gelukkig ook bekend met maatregelen die ze kunnen treffen om zich te beschermen tegen online criminaliteit. Meer dan de helft van alle Nederlanders (51%) bezoekt meestal alleen websites met een groen slotje en bijna een kwart van de Nederlanders gebruikt een wachtwoordenkluisje of -manager om hun wachtwoorden te beschermen (23%).

Afspraken online veiligheid op werk

Online veiligheid is bij iedereen – burgers en bedrijven - inmiddels een belangrijk onderwerp en de urgentie om risico’s te verkleinen stijgt. De meeste werknemers geven aan dat er bij hun organisatie of bedrijf sprake is van afspraken over hoe zij zich online veilig moeten gedragen. Meestal zijn dat afspraken over het gebruik van websites en e-mail en het veilig versturen van bestanden. De medewerkers lijken het belang van het naleven van de regels in te zien, want het grootste deel van de ondervraagden (92%) zegt zich meestal tot altijd aan dergelijke afspraken te houden. Dat is een flinke stap in de goede richting.

Opleidingsniveau en leeftijd

Hoogopgeleide mensen schatten hun eigen kennis over cybercrime hoger in dan laagopgeleiden. Zo schatten drie op de tien hoogopgeleide Nederlanders (29%) hun eigen kennis goed tot zeer goed in, terwijl dat aandeel onder laagopgeleiden twee keer zo laag is (15%). Ook bij leeftijd zien we die verschillen terug: van de jongere Nederlanders (tot 34 jaar) schat circa een derde dat hun eigen kennis (zeer) goed is. Onder oudere Nederlanders (55 jaar of ouder) ligt dat lager.

Tot slot is op het gebied van sekse een verschil waar te nemen. Zo schatten mannen hun eigen kennis (32% goed tot zeer goed) over digitale en online veiligheid hoger in dan vrouwen (16%).